Personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1 behandlar personuppgifter. Den här policyn beskriver för dig hur vi värnar om din personliga integritet och vad vi gör för att dina personuppgifter behandlas på ett adekvat och säkert sätt.

Personuppgiftspolicy

Den här personuppgiftspolicyn har i syfte att informera dig om hur vi på Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Den beskriver för dig hur vi värnar om din personliga integritet och vad vi gör för att dina personuppgifter ska behandlas på ett adekvat och säkert sätt.

Den allmänna dataskyddsförordningen förkortas vanligen GDPR från engelskans General Data Protection Regulation, och vi kommer att använda oss av denna förkortning i kommunikation med dig.

Personuppgiftsansvarig

Personuppiftsansvarig är den person eller verksamhet som behandlar dina personuppgifter och har skyldighet att efterleva GDPR. Därmed är det den personuppgiftsansvariga som måste se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och adekvat sätt.

Det är styrelsen i Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1 som är personuppgiftsansvarig för Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1, org.nr 769628-7049. Styrelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och för att kunna redogöra för att ovanstående punkter efterlevs. Om du vill ha kontakt med styrelsen hittar du kontaktuppgifter på vår hemsida.

Behandlingar

Vi vill som personuppgiftsansvarig informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Nedan kan du se vilka behandlingar vi gör samt bl.a.:

  • Varför Brf Hydrografen behöver dina personuppgifter.
  • Vilken laglig grund Brf Hydrografen har för behandling av dina uppgifter.
  • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas.
 

När vi har en skyldighet enligt lag

Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§). Båda dessa register administreras på föreningens uppdrag av Fastum. Ett personuppgiftsbiträdesavtal reglerar uppdraget.

Utöver vad som beskrivs i punkterna nedan kan vi i vissa fall behandla dina personuppgifter på grund av skyldighet enligt lag, till exempel på grund av bokföringsskyldighet eller annan tvingande lagstiftning, eller vid begäran från myndighet. I dessa fall är så kallad rättslig förpliktelse den lagliga grunden som stöder vår behandling av dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas enligt ovan lagras så länge det krävs för att följa tillämplig lagstiftning.

Handlingar av ringa betydelse gallras regelbundet, såsom mail eller annan korrespondens som inte kräver att vi sparar dem.

Medlemsförteckning, tillika röstlängd
Vi har dina personuppgifter för att du är medlem i föreningen. Vi samlar dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som vår rättsliga grund.

Lägenhetsförteckning
Vi har dina personuppgifter eftersom lägenhetsförteckningen innehåller bostadsrättslägenhetens historia. Den är inte offentlig. Vi samlar dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som vår rättsliga grund.

Garagelista med tillhörande kö-lista
Vi har dina personuppgifter för att du hyr en garageplats av föreningen. Vi samlar dina kontaktuppgifter med avtal som vår rättsliga grund. Om du står i kö för en plats har vi dina kontaktuppgifter med allmänt intresse som rättslig grund.

Lägenhetsförrådslista
Vi har dina personuppgifter för att du är medlem i föreningen. Vi samlar dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som vår rättsliga grund.

Kontaktlistor
Vi har kontaktlistor för att förenkla föreningens arbete och kommunikation. Vi samlar dina kontaktuppgifter med allmänt intresse som vår rättsliga grund.

Vid besök på föreningens hemsida
Vi samlar inte in cookies på vår hemsida. Namn, kontaktuppgifter och/eller annan information som du väljer att lämna till oss när vi kommunicerar med varandra samlas in. Den rättsliga grunden är allmänt intresse.

Kameraövervakning garage
Vi samlar in personuppgifter via kameror som är installerade i föreningens garage för att bevaka och förebygga inbrott i fastigheten eller i medlemmarnas fordon. Dessa samlar in bild då det sker rörelse i garaget. Den rättsliga grunden är intresseavvägning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Om och i den mån vi delar dina personuppgifter med t.ex. ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Mottagare
Dina uppgifter kan komma att delas med samarbetsparters till Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1 eller med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Det kan handla om s.k. personuppgiftsbiträden, det kan handla om försäkringsbolag, leverantörer av fibernät och i förekommande fall till företag som ska utföra arbeten hos er eller till mäklare som har fått uppdrag av medlemmar att administrera en försäljning.

Våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att begära att behandlingen begränsas. Det kan du göra genom att maila till styrelsen info@hydrografen.se

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter och Tillsynsmyndighet

Kontakta Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1, via info@hydrografen.se för att utöva dina rättigheter eller om du har frågor och synpunkter kring vår hantering av personuppgifter.

Om du inte är nöjd med hur Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1, hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet av GDPR.

Ändringar

Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1 förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida. Om vi gör väsentliga ändringar i texten, t.ex. avseende ändring av ändamålen för behandlingar av dina personuppgifter, kommer vi att publicera en ny version på vår hemsida.